Kwaliteit: iedereen tevreden!

Wanneer is een sleufloos project geslaagd? Er zijn vele partijen betrokken en ieder heeft zijn eigen criteria voor een geslaagd project:

- als het verkeer geen last heeft ondervonden

- als bewoners en winkeliers tevreden zijn

- als de leiding "er in zit"

- als het project geen schade heeft opgeleverd aan derden

- als het project is ontworpen conform de eisen van de klant

- als het project is uitgevoerd conform het ontwerp

- als de nieuwe of gerenoveerde leiding weer gas, warmte, water of rioolwater transporteert

- als de nieuwe kabel is aangesloten en electriciteit of data levert

- als de nieuwe of gerenoveerde leiding ook jaren later nog goed functioneert

- als het project op tijd is afgerond

- als er geen ongevallen zijn gebeurd

- als het project is afgerond binnen de financiële grenzen

 

Kortom: een project is pas goed gelukt als alle partijen tevreden zijn.

 

NSTT heeft daarom kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit betekent - in de ogen van de NSTT - dat er transparante afspraken zijn over "wie doet wat, wanneer en hoe" en dat alle betrokken partijen deze afspraken nakomen, met als doel een tevreden burger. 

Immers, het is de burger die energie, water, telecom of riooldiensten afneemt en het is de burger die de mogelijke hinder van het werk ervaart.

 

Om kwaliteit te stimuleren en borgen, vindt NSTT het belangrijk dat er gewerkt wordt met een set van duidelijke afspraken. Dit kunnen afspraken zijn in het contractuele, maar vooral ook in het technische vlak. Hiervoor zijn standaardrichtlijnen de basis.

 

NSTT stimuleert partijen om richtlijnen te ontwikkelen en werkt daar actief aan mee. Daarnaast roept NSTT haar leden op om gebruik te maken van deze richtlijnen.

 

Een aantal belangrijke richtlijnen op het gebied van sleufloze technieken, waar NSTT actief aan bijdraagt:

 

- SIKB: een gezamenlijk initiatief beoogt op meerdere fronten richtlijnen te geven voor verdere kwaliteitsverbetering. De resultaten zijn o.a. een protocol voor het uitvoeren van boogboringen, een richtlijn voor geotechnisch onderzoek en een handvat voor handhavers / bevoegd gezag.

 

- Certificatieregeling Kabelleg- en Buizenlegbedrijven (CKB): beoogt de kwaliteit van de uitvoering te borgen, zowel van sleufloze aanleg als sleufloze renovatietechnieken. De regeling is gericht op gas, water, warmte, elektra en telecom, maar ook bruikbaar voor riolering.

 

- NEN 3650: beoogt de kwaliteit van aanleg en beheer van buisleidingen te borgen. Onderdeel hiervan is de sleufloze aanleg. De Norm is gericht op "Buisleidingen met gevaarlijke inhoud", maar ook toepasbaar op grote watertransportleidingen en kruisingen van Waterwegen

 

- KIWA-BRL 17021: beoogt de kwaliteit van renovatie van drinkwaterleidingen te borgen. De BRL is gericht op de techniek CIPP-liners.

 

- KIWA BRL 5218: beoogt de kwaliteit van renovatie van drukloze rioolbuizen te borgen. De BRL is gericht op de techniek CIPP-liners.

 

- NEN 7801:2020: beoogt de kwaliteit van rioolrenovatie met behulp van liningtechnieken te uniformeren en te verhogen. De norm is gericht op rioleringen.

 

 

Naast bovengenoemde normen en richtlijnen, zijn er nog vele anderen. Het streven van de NSTT is om te komen tot afstemming van de diverse richtlijnen, waarmee alle ketenpartijen een eenduidige en transparante set van afspraken hebben.

Naar boven