Gestuurd boren / HDD

Het kenmerk van de gestuurde boortechniek, ook wel Horizontal Directional Drilling (HDD), is dat deze methode zeer goed bestuurbaar is en dus een flexibel boortracé kan volgen. Daarnaast kan de HDD over steeds grotere lengten en op verschillende diepten worden uitgevoerd.

 

De goede bestuurbaarheid van de boring, betekent dat deze – volgens een vooraf bepaald boortracé - vanaf maaiveld starten, vervolgens onder een te kruisen object doorgaan om uiteindelijk weer op maaiveldniveau te eindigen. Er zijn dus geen pers- of ontvangstputten nodig. Ook kunnen vooraf bekende ondergrondse obstakels worden vermeden, kan een grote diepte worden behaald en kan een lange leiding aangelegd worden.

Bepalend hierbij zijn de hoek van intrede en uittrede en de boogstra(a)l(en). De toleranties worden onder meer bepaald door de materiaaleigenschappen, de gebruikte verbindingstechnieken en de lengte van de leidingsegmenten.

 

Techniek

Een HDD start met een pilotboring. Deze brengt een boorstreng in de grond vanaf het intredepunt tot het uittredepunt. De boorstreng bestaat allereerst uit een boorbeitel om de voorliggende grond los te maken. Daarna volgt een hoekstuk (een gebogen stuk boorbuis), die door rotatie de werkrichting van de boorbeitel kan veranderen. Achter het hoekstuk zit meetaparatuur om locatie en richting van de boring te bepalen. Achter het hoekstuk zitten boorbuizen van beperkte diameter. Deze is altijd kleiner dan de diameter van de boorbeitel.

 

Met de pilotboring ontstaat een doorgaans klein boorgat. Hierin wordt boorvloeistof (bentoniet) aangebracht. Dit heeft een dubbelfunctie: smeermiddel voor de nog aan te brengen boorbuizen en tegendruk ter voorkoming van instorting van het boorgat door gronddruk. Tevens dient het in een latere fase als afvoermedium voor vrijgekomen grond.

 

Nadat de pilotboring het uittredepunt heeft bereikt kan het boorgat geruimd / vergroot worden. worden. Aan de boorstreng wordt een draaiende ruimer gekoppeld die door de grond naar het intredepunt wordt getrokken. Uiteraard wordt aan de andere kant van de ruimer ook een boorstreng gekoppeld. Hierdoor krijgt het boorgat een grotere diameter. Dit proces kan herhaald worden tot het moment dat het boorgat de gewenste diameter heeft.

 

Als laatste stap geldt het intrekken van de gereed liggende productleiding. Aan de boorstreng wordt de (grootste) ruimer gekoppeld. Aan de ruimer wordt een swivel vastgemaakt, met daaraan vast de productleiding. Om de productleiding in het voorbereide en geruimde boorgat te trekken wordt de boorstreng draaiend teruggetrokken naar de boorinstallatie en daar gedemonteerd. De tussengeschakelde swivel voorkomt dat de draaiing van de boorstreng wordt overgebracht op de productleiding.  Bij het intrekken wordt ook de boorspoeling afgevoerd, met daarin de vrijgekomen grond.

 

Indien goed uitgevoerd kan achter de ruimer met swivel niet alleen een enkele productleiding gekoppeld worden, maar kunnen ook leidingbundels worden getrokken met leidingen van verschillende diameters of materialen.

 

 

Toepassing

De HDD techniek kan door de goede bestuurbaarheid breed worden ingezet. Diameters variëren van 0,1 m tot 3 m. De lengte varieert van 25 tot 1500 m. Bij het starten van een boring van twee punten – met twee intredepunten en een gezamenlijk uittredepunt, kan zelfs een meet-in-the-middle uitgevoerd worden. De lengte van de boring verdubbelt hiermee.

 

Aandachtspunten

-          Om de bestuurbaarheid optimaal te benutten is het noodzakelijk om goede meetapparatuur in te zetten. Deze wordt met het jaar beter. De nauwkeurigheid is inmiddels teruggebracht tot toleranties van enkele centimeters. De meetmethoden vragen aparte aandacht en expertise.

-          De techniek verbruikt veel boorvloeistof. Door inzet van apparatuur waarmee uitkomende boorvloeistof wordt gerecycled, kan de netto-inzet beperkt blijven. Uitkomende boorvloeistof dient daarbij gereinigd worden van eventuele vervuilingen (vervuilde grond) alvorens verder verwerkt te worden.

-          In geval van boringen met beperkte diameter kan de boorbuis direct als productpijp gebruikt worden.

-          Omdat de boring door verschillende grondlagen (zand, leem, klei, etc.) heen kan gaan, inclusief zoet/zout-overgangen, dient vooraf goed bodemonderzoek gedaan te worden. De grondweerstand is mede bepalend  voor de trekkrachten, de grondsamenstelling is van invloed op de benodigde boorvloeistof.

-          De intrekoperatie is gebaat bij een continu – ongestoord – proces in verband met de stabiliteit van het boorgat. Hierdoor is het noodzakelijk om reeds lange leidingstrengen klaar te hebben liggen bij het intrekken. Het aantal koppelmomenten wordt hierdoor beperkt. Het ruimtebeslag neemt daarmee echter wel toe.

Voor kortere HDD-boringen met PE-leidingen geldt dit overigens niet. PE kan van de haspel worden ingetrokken.

Naar boven