Handboek Sleufloze Technieken

Het ‘Handboek Sleufloze Technieken’ van NSTT geeft een overzicht van sleufloze technieken die worden gebruikt bij aanleg, renovatie en inspectie van kabels, leidingen en riolering in Nederland. Het Handboek bestaat uit verschillende modulen. De technisch georiënteerde modulen gaan in op de verschillende technieken inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook is er aandacht voor de technische randvoorwaarden en eventuele beperkingen. Daarnaast zijn er kaderscheppende modulen die meer ingaan op ontwerp, geotechniek en duurzaamheidsaspecten.

 

De leden van NSTT hebben de wens uitgesproken om het Handboek – oorspronkelijk uit 2005 – te actualiseren en moderniseren. Leden zetten zich daarbij in als hoofdauteur, co-auteur of kennisdrager bij de verschillende modulen. Daarmee is de actuele kennis in de modulen geborgd.

Om te borgen dat iedereen kan bijdragen, wordt elke conceptmodule in openbare consultatie gebracht. Daarmee hebben alle belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid om de modulen nog verder te verfijnen.

Het NSTT-bestuur stelt uiteindelijk de modulen vast en geeft deze vrij voor publicatie. Daarmee bewaakt zij de kwaliteit van de modulen, de integrale samenhang tussen de modulen en de aansluiting op andere (internationale) publicaties.

 

De volgende modulen zijn reeds verschenen

 

De volgende modulen zijn in ontwikkeling

 

 

De modules worden door de NSTT kosteloos gepubliceerd en zijn vrij te downloaden om kennis over sleufloze technieken te vergroten en toepassing ervan te bevorderen.

Om het beheer en actueel houden van de modulen financieel mogelijk te houden, kunnen organisaties een jaarlijkse financiële bijdrage leveren aan de module(n) van hun keuze. Hier tegenover staat de opname van naam en logo in een aparte bijlage van de module(en). Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze organisaties geen directe invloed hebben op de inhoud van de modulen. Op het secretariaat NSTT kan u hier meer informatie over verkrijgen.

Naar boven