Privacyverklaring NSTT

NSTT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil NSTT heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

 

NSTT spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NSTT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als NSTT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

NSTT
Postbus 79

3769 JM  Soesterberg

info@nstt.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door NSTT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor NSTT-leden: het registreren van lidmaatschappen, inclusief de registratie voor besluitvorming Ledenvergaderingen (quorum) en andere verenigingsactiviteiten
 • Voor NSTT-leden: het publiceren van geregistreerde leden op de site van NSTT (openbaar) en ISTT (besloten ledengedeelte)
 • Voor exposanten en sponsors van NSTT-activiteiten: het publiceren van naam en contactgegevens
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven van NSTT en het NSTT No-Dig Event
 • Het versturen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld vergaderingen en deelname commissies);
 • De toegangsadministratie voor website van onze moederorganisatie ISTT
 • Het versturen van producten en publicaties;
 • Uitvoeren van de financiële administratie en ledenadministratie.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Organisatie, afdeling, functie
 • Geslacht, titel(s), voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Bedrijfsadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • Kamer van koophandelnummer
 • Type lidmaatschap
 • Ingangsdatum lidmaatschap

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het CRM, tbv websites, leden- en financiële administratie en nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn
NSTT bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn vereist voor het bewaren van boekhouding en financiële administratie dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens NSTT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Neem contact op als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft.

 

Naar boven