Over de Afdeling

Om leidingrenovatie extra aandacht te kunnen geven, heeft de NSTT in 2013 de Afdeling Leidingrenovatie ingesteld. Deze Afdeling heeft als doel het stimuleren van de sleufloze renovatietechnieken, met daarbij de volgende subdoelen:

 • Bevorderen van deskundigheid door kennisdeling
 • Onder de aandacht brengen van toepassingsmogelijkheden van renovatietechnieken
 • Stimulering innovatieve ontwikkelingen
 • Uitdragen maatschappelijke voordelen
 • Verder diepgaand onderzoek leidingrenovatie technieken
 • Bevorderen van verduurzaming van de producten

 

Focus van de Afdeling

Omdat ‘leidingrenovatie’ een zeer breed begrip is, is het werkveld van de Afdeling potentieel zeer groot. Daarom is besloten enige focus aan te brengen. Deze is geformuleerd aan de hand van 3 kernpunten: 

 1. We stellen sleufloze leidingrenovatie centraal. We hanteren daarbij de techniekindeling van de NSTT zoals die op haar website onder ‘renovatie’ is vermeld.
 2. We streven een ketenbenadering na. Hetgeen inhoudt dat we er naar streven alle partijen tot onze leden te kunnen rekenen: producent, leverancier, ingenieursbureau, aannemer, inspectiebedrijf, reinigingsbedrijf laboratorium, opdrachtgever, beheerder.
 3. De focus van de Afdeling is gericht op de gemeentelijke product-markt-combinatie. We sluiten andere product-markt-combinaties niet uit, maar zullen daar op dit moment niet actief op inzetten.

 

De leden

De basis van de Afdeling wordt gevormd door haar leden, zijnde gemeenten, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers. Ze zijn allen actief betrokken bij leidingrenovatie, of het gaat om opdrachtverlening, ontwerp en of uitvoerin.

Door hun kennis en ervaring te bundelen kunnen de Afdelingsleden knelpunten bij leidingrenovatie signaleren én oplossen. Oplossingen en/of onderzoek worden dan gezamenlijk door de leden opgepakt al dan niet met externe expertise. Voorbeelden zijn deelname aan normcommissies en het onderzoek naar asbesthoudende voegenkit (i.s.m. Stichting RioNed, TNO, verschillende gemeenten, NSTT en andere marktpartijen). Andere gezamenlijke thema’s binnen de Afdeling zijn kwaliteit en normering, veiligheid en duurzaamheid.

Zie hier voor een overzicht van onze activiteiten.

 

Organisatie

De Afdeling kent een vijfhoofdig bestuur. Deze treden namens de Afdeling naar buiten en leggen uiteraard verantwoording af in de halfjaarlijkse Afdelingsvergadering.

 

Het bestuur van de Afdeling bestaat uit de volgende personen

 • De heer P. Wonink (Roelofs Advies en Ontwerp) - voorzitter
 • Mevrouw M. de Weert (Janssen Rioleringstechniek) - secretaris
 • De heer M. Wagenvoort ( GMB) - penningmeester
 • De heer E. Leijnse (Adviesbureau Tweeg)

 

De Afdeling fungeert binnen de ‘moedervereniging’ NSTT en valt daarmee formeel onder haar verantwoordelijkheid. De Afdeling is daarbij autonoom in haar besluitvorming en activiteiten, voor zover deze liggen binnen de doelstellingen en belangen van de NSTT als vereniging.

De formele positie van de afdeling is vastgelegd in de Statuten van de vereniging en het Afdelingsreglement.

 

Voor meer vragen over de Afdeling kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging.

Naar boven