Herziene versie Richtlijn Boortechnieken Rijkswaterstaat

Recentelijk is de herziene versie van de Richtlijn Boortechnieken (RBT-2019) van Rijkswaterstaat vastgesteld. Deze herziening is tot stand gekomen na vooronderzoek / consultatie van interne als externe stakeholders (waaronder NSTT). De RBT-2019 geeft voorwaarden om de impact van boren en open ontgravingen op RWS-werken te minimaliseren. Daarmee is de RBT-2019 van belang voor ontwerpers, uitvoerders, (leiding)beheerders en toezichthouders.

 

Naast een actualisatie ten opzichte van de vorige versie (2004) zijn ook aanvullingen gedaan. Mede door de aanvullingen luidt de volledige nieuwe titel: “Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen”, versienummer: Juni 2019-v1.0. Afgekort RBT-2019.

In aanvulling op de RBT-2019 is een procesbeschrijving van het toetsen van een WBR-aanvraag opgenomen. De titel van dit document is: “Proces toetsing Wbr-aanvragen Richtlijn Boortechnieken” versienummer: Juni 2019-v1.0.

 

 

Inhoud, wijzigingen en behandelde technieken

De RBT-2019 geeft voorwaarden om de invloed van verschillende boortechnieken en open ontgravingen op of nabij rijkswaterstaatswerken te minimaliseren in zowel aanleg- als bedrijfsfase van leidingwerken.

De RBT-2019 is een aanvulling op de eisen conform de NEN3650/3651 serie. Waar deze NEN serie met name gericht is op de integriteit van het buisleidingsysteem, stelt de RBT-2019 specifieke eisen en randvoorwaarden ten behoeve van de integriteit van het rijkswaterstaatswerk. In geval van tegenstrijdigheid tussen de RBT-2019 en NEN3650/3651 serie dient de RBT-2019 te worden gevolgd, tenzij specifiek anders door de vergunningverlener wordt gesteld.

 

In het document wordt informatie verstrekt over de verschillende uitvoeringstechnieken voor de realisatie van een kabel of leiding in en nabij rijkswaterstaatswerken in Nederland.

 

De wijzigingen die in deze versie zijn aangebracht betreffen in hoofdzaak:

 • actualisatie van de hoofdstukken Horizontaal Gestuurde Boring (HDD), Open Front Techniek (OFT) en Gesloten Front Techniek (GFT) naar de huidige stand van de techniek en gewijzigde normen en richtlijnen;
 • uitsluiten van het gebruik van de Pneumatische Boortechniek (PBT);
 • uitbreiding van zowel het hoofdstuk HDD als het hoofdstuk GFT met de techniek Direct Gestuurd Boren, in deze hoofdstukken benoemd als DGB-H respectievelijk DGB-G;
 • uitbreiding met een hoofdstuk over eisen voor aanleg in open ontgraving;
 • uitbreiding met een hoofdstuk over geotechnische uitvoeringsaspecten bij de aanleg van kabels en leidingen op of nabij een rijkswaterstaatswerk;
 • uitbreiding met een hoofdstuk over functionele eisen voor Niet Omschreven Uitvoeringstechnieken (NOU);
 • uitbreiding met twee bijlagen over eisen aan monitoring van werkzaamheden onder, naast en langs wegen.

 

Gebruikers van de RBT

De RBT-2019 kent hoofdzakelijk een vier typen gebruikers:

 • De beheerder (vertegenwoordigt door de vergunningverlener) zal het document voornamelijk gebruiken in de vergunningsfase en toestemmingsfase.
 • De ontwerper zal baat hebben bij de RBT voor het opstellen van een vergunbaar ontwerp.
 • Voor het uitvoeren van een technisch inhoudelijke toets geeft het document de kaders aan waar binnen de toetser het ontwerp kan controleren.
 • De uitvoerder moet erop toezien dat de in deze richtlijn gestelde eisen worden nageleefd tijdens de realisatie van het werk.

 

Impact

Bij het proces is gebruik gemaakt van toetsresultaten en praktijkervaring uit het verleden. Hiermee zijn de beschrijvingen en eisen met betrekking tot HDD, GFT en OFT van de vorige versie van de Richtlijn verduidelijkt, aangevuld en verscherpt. De impact op deze aspecten word hiermee dan ook als beperkt gezien.

De nieuwe richtlijn heeft met name impact vanwege het uitsluiten van de PBT en het toevoegen van eisen met betrekking tot open ontgraving.

Het nieuwe hoofdstuk ‘Niet Omschreven Uitvoeringstechnieken’ heeft een impact op de ontwikkeling van innovaties en de duurzaamheid van het document.

Een impact op het vergunningstraject wordt gezien in de aangevulde checklists bij elk hoofdstuk. Hiermee kan zowel de aanvrager als de beheerder (vertegenwoordigt door de vergunningverlener) nagaan of alle belangrijke zaken zijn behandeld in de rapportages en toegevoegd zijn aan de vergunningsaanvraag.

 

Status

De RBT is uitgegeven door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS-GPO) en in beheer bij de afdeling Wegen & Geotechniek. De voorgaande versies dateren van november 1995 en januari 2004.

Deel dit bericht
Naar boven